Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12506
Title: Вплив диспропорційності розвитку країн на їх готовність до трансформацій в рамках реалізації концепції сталого розвитку: гіпотетичний підхід
Other Titles: THE IMPACT OF DISPROPORTIONATE DEVELOPMENT OF COUNTRIES ON THEIR READYNESS FOR TRANSFORMATIONS WITHIN THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT: А HYPOTHETICAL APPROACH
Authors: Корольчук, Леся Валеріївна
Keywords: концепція сталого розвитку
зелена економіка
циркулярна економіка
екоінновації
декаплінг
кореляційний зв’язок
глобальні індекси
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Корольчук Л. В. Вплив диспропорційності розвитку країн на їх готовність до трансформацій в рамках реалізації концепції сталого розвитку: гіпотетичний підхід // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2021. - Вип. 17(1). - С. 22-32.
Abstract: Стаття піднімає проблему готовності світу до трансформацій, що передбачає реалізацію загальноприйнятої концепції сталого розвитку, заснованої на складних модифікованих соціально-економічних процесах: перехід до зеленої, низьковуглецевої, кругової економіки на основі екоінноваційта декаплінгу, який покликаний мінімізувати залежність економічного зростання від обсягу затрат невідновлюваних природних ресурсів.Висунуто гіпотезу про те, що до сталого розвитку більшою мірою залучені розвинені держави світу з високим рівнем життя, лідери у процесах глобалізації, так як їх виробництво уже давно не поміщається в рамках державних кордонів і саме тому їх капітал мігрував в інші країни з метою пошуку дешевших факторів виробництва, максимізації економічної вигоди та експансії їх політичного впливу. Первинні потреби населення розвинених країн є більшою мірою задоволеними, а отже домінують потреби вищого рівня, культивуються загальнолюдські цінності та суспільне благо, що мотивує їх до активного розвитку процесів екологізації економіки, піклуючись про долю нашої планети як спадок для наступних поколінь.Метою дослідження є виявлення кореляційного зв’язку між рівнем життя країн світу та ступенем їх залучення до процесів реалізації концепції сталого розвитку.Для підтвердження висунутої гіпотези, на базі методики розрахунку коефіцієнта кореляції Фехнера, досліджено наявність кореляційного зв’язку між рівнем життя країни та ступенем її залучення до процесів сталого розвитку на основі рейтингів за показником ВВП за паритетом купівельної спроможностіна душу населення, як індикатора рівня життя країни та глобальними індексами, що відображають та характеризують економічний, екологічний, інноваційний та соціальний компоненти даних процесів.Резу льтати дослідження продемонстрували пряму залежність помітної тісноти між рівнем життя та ступенем залучення в процеси сталого розвитку для найбільш розвинених країн світу, а також пряму залежність дуже високої тісноти для найменш розвинених країн, що слуг ує приводом для подальшого поглибленого вивчення даної проблеми задля забезпечення успішної реалізації концепції сталого розвитку у світі та на рівні національних держав.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12506
Appears in Collections:Т. 1, № 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5504-Article Text-14199-1-10-20211130.pdf406.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.