Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14535
Title: Нанокомпозит NiFeO4 / відновлений оксид графену отриманий методом золь-гель автогоріння: морфологічні та електричні властивості
Other Titles: Solution combustion synthesized NiFe2O4 / reduced graphene oxide composite nanomaterials: morphology and electrical conductivity
Authors: Бойчук, Володимира Михайлівна
Запухляк, Руслан Ігорович
Абасзаде, Р. Г.
Коцюбинський, Володимир Олегович
Годлевський, М. А.
Рачій, Богдан Іванович
Туровська, Лілія Вадимівна
Дмитрів, Анжела Миколаївна
Федорченко, Софія Володимирівна
Keywords: оксид графену
нанокомпозит
нікелевий ферит
месбауерівська спектроскопія
електрична провідність
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Бойчук В. М. Нанокомпозит NiFeO4 / відновлений оксид графену отриманий методом золь-гель автогоріння: морфологічні та електричні властивості / В. М. Бойчук, Р. І. Запухляк, Р. Г. Абасзаде, В. О. Коцюбинський, М. А. Годлевський, Б. І. Рачій, Л. В. Туровська, А. М. Дмитрів, С. В. Федорченко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 4. - С. 815-824.
Abstract: Методом золь-гель автогоріння отримано ультрадисперсні композити NiFe2O4 (T0) і NiFe2O4 / rGO. Наявність rGO в ком­позиті (33 мас. % (Т1) або 66 мас. % (Т2)) зумовлює зменшення середнього розміру частинок оксидної фази з 16 до 10-11 нм з переходом їх у суперпарамагнітний стан зі зниження ступеня інверсії фази змішаної шпінелі NiFe2O4. Зна­чення SBET для матеріалів Т1 і Т2 становлять 180 і 315 м2/г відповідно, зменшуючись до 78 і 169 м2/г після відпалу в діа­пазоні температур 200-800°C. Для зразка Т2 спостерігаються як мікро-, так і малі мезопори (розмір 2,0-4,5 нм), тоді як зраз­ки Т0 і Т1 є переважно мезопористими. Для чистої шпінелі T0 домінує механізм електропровідності, базований на транс­порті малих поляронів, в той час як композитів NiFe2O4 / rGO переважає стрибковий транспорт заряду електронів. Вста­новлено, що присутність компоненти оксиду графену знижує температуру реакції горіння та запобігає агломерації час­тинок оксидної фази .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14535
Appears in Collections:Т. 23, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6407-Текст статті-18728-1-10-20221224.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.