Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4159
Title: Хімія органічних сполук
Other Titles: Підручник
Authors: Курта, Сергій Андрійович
Лучкевич, Євген Романович
Матківський, Микола Петрович
Keywords: теоретичні основи хімії органічних сполук, електронні та стереохімічні уявлення, основи реакційної здатності органічних речовин
і вплив електронних факторів на перебіг хімічних реакцій між різними класами органічних сполук
Issue Date: 13-Dec-2013
Publisher: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,2012 р.,-296
Citation: Курта С. А. Хімія органічних сполук : підручник для вищих навчальних закладів / С. А. Курта, Є. Р. Луч¬ке¬вич, М. П. Матківський. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 599 с.
Series/Report no.: УДК 547.1:547.302; ББК 24.2; К 93;
Abstract: Книга є підручником, що містить зібрані та систематизовані матеріали основ сучасної органічної хімії в чотирьох частинах. У першій частині підручника викладено теоретичні основи хімії органічних сполук, електронні та стереохімічні уявлення, основи реакційної здатності органічних речовин і вплив електронних факторів на перебіг хімічних реакцій між різними класами органічних сполук. Розглянуто механізми найважливіших хімічних реакцій і вплив різних чинників залежно від природи реагентів і розчинників, каталізаторів, ініціаторів та інших компонентів. Описано фізичні властивості органічних речовин, насамперед взаємозв’язок між просторовою й електронною будовою та їх реакційною здатністю. У другій частині особливу увагу приділено номенклатурі, хімічним властивостям, способам синтезу й використанню аліфатичних органічних сполук та їх похідних, а також висвітлено найуживаніші методи лабораторного й промислового синтезу основних класів аліфатичних сполук, а саме, парафінів, олефінів, алкадієнів, алкінів, й особливо галогенопохідних, спиртів, естерів, органічних оксидів і пероксидів, альдегідів і кетонів, карбонових кислот, аліфатичних нітросполук, аліфатичних амінів, сірковмісних та елементоорганічних сполук, карбонатної кислоти та її похідних. У частині третій підручника описані способи отримання та хімічні перетворення органічних сполук зі змішаними функціями, циклічних та ароматичних сполук таких класів: ациклічні вуглеводні, амінокислоти, поліпептиди й білки, гідроксикислоти, оксикислоти, вуглеводи, ароматичні вуглеводні і їх похідні – ароматичні галогенопохідні, нітросполуки, аміни, феноли, хінони, ароматичні спирти, кетони, альдегіди й кислоти, багатоядерні ароматичні сполуки з неконденсованими та з конденсованими бензеновими ядрами, гетероциклічні сполуки, азо- і діазосполуки та барвники. Наведені найважливіші галузі використання кожного класу органічних сполук і розглянуті екологічні питання щодо описаних органічних сполук. У четвертій частині підручника наведені теоретичні питання та практичні завдання для самоконтролю з органічної хімії. Для зручності використання вони поділені на теоретичні й практичні відповідно до розділів нашої книги. Підручник складається з 33 розділів , у тому числі 3-х розділів першої частини, 11-ти розділів частини другої, 16-ти розділів частини третьої та одного розділу частини четвертої. Видання містить описання 950 органічних реакцій, а також 30 таблиць, 35 рисунків та 25 літературних джерел, абетковий показчик для знаходження 1 500 органічних сполук та 1 100 питань для самоконтролю з усього курсу хімії органічних сполук. Підручник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути цікавим для спеціалістів і науковців, які працюють у галузях хімії і технології органічних сполук. Kurta S.A., Luchkevich E.R., Matkivsky M.P. Сhemistry Organic Substanses. Textbook for higer education establishments. Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 2012, 600 p. The book is a book that contains the materials collected and systematized the foundations of modern organic chemistry in four parts. The first part of textbook theoretical foundations of chemistry of organic compounds, electronic and stereochemical representation, based on reaction of organic substances and the impact of factors on the course of chemical reactions between different classes of organic compounds. The mechanisms of the most important chemical reactions and the influence of different factors depending on the nature of reagents and solvents, catalysts, initiators and other components. The physical properties of organic substances, especially the relationship between spatial and electronic structure and reactivity. In the second part, special attention is paid to nomenclature, chemical properties, synthesis methods and the use of aliphatic organic compounds and their derivatives, and studied the methods most commonly used laboratory and industrial synthesis of major classes of aliphatic compounds such as paraffins, olefins, alkadiyeniv, alkynes, and especially halohenopohidnyh, alcohols, esters, oxides and organic peroxides, aldehydes and ketones, carboxylic acids, aliphatic Nitrocompounds, aliphatic amines, sulfur compounds and elementoorganic, carbonate acid and its derivatives. In part three of the manual describes how to obtain and chemical transformations of organic compounds with mixed functions, cyclic and aromatic compounds such classes: acyclic hydrocarbons, amino acids, polypeptides and proteins, hydroxy, hydroxy acid, carbohydrates, aromatic hydrocarbons and their derivatives - halohenopohidni aromatic, nitro compounds, amines , phenols, quinones, aromatic alcohols, ketones, aldehydes and acids, aromatic compounds with multi nekondensovanymy benzenovymy and condensed nuclei, heterocyclic compounds, and azo-dyes and diazospoluky. These critical areas of each class of organic compounds and discussed environmental issues of organic compounds described. The fourth part of the textbook are given theoretical issues and practical problems for self-control in organic chemistry. For convenience, they are divided into theoretical and practical under the sections of this book. The textbook consists of 33 chapters, including the 3 parts first part 11 and part two sections, 16 chapters of part three and part four of chapter one. The publication contains a description of 950 organic reactions, as well as 30 tables, 35 figures and 25 references, alphabetical indexes for finding organic compounds in 1500 and 1100 questions for self-control in all chemistry course organic compounds. The textbook is designed for students, and may be of interest to specialists and scholars in the fields of chemistry and technology of organic compounds.
Description: Авторські права: Курта С.А,, Лучкевич Є.Р., Матківський С.П., захищені свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 52578 від 13.12.2013 р. державним департаментом інтелектуальної власності МОН України на підручник : "Хімя органічних сполук"
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4159
ISSN: 978-966-640-357-8
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФПН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курта С.А. Хімія органічнихсполук 2018 PDF.zipПідручник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути цікавим для спеціалістів і науковців, які працюють у галузях хімії і технології органічних сполук.10.66 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.