Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6476
Title: Культові пам’ятки Галичини, Буковини й Молдавії в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича
Other Titles: The Religious memories of Galicia, Bukovina and Moldova In local history research by Anthony Petrushevych
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Keywords: церква, монастир, священик, церковно-релігійний орден, єпископ, Галичина, Буковина, Молдавія.
church, monastery, priest, church and religious order, the bishop, Galicia, Bukovina, Moldova.
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Citation: Королько А. Культові пам’ятки Галичини, Буковини й Молдавії в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 5. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Християнство в Карпатах: до 1025-річчя хрещення України-Руси» (3–4 жовтня 2013 р.). С. 238–247.
Series/Report no.: Вип. 5.;УДК 908 : 264-931 (477.83/.86 : 477.85 : 478)
Abstract: У статті охарактеризовано внесок Антонія Петрушевича у вивчення культових пам’яток Галичини, Буковини і Молдавії. Показано умови праці галицького історика у ході збору матеріалів з історії церков і монастирів, розкрито науковий доробок вченого з вивчення окремих культових споруд, звернуто увагу на принципи і підходи джерелознавчого пошуку та опрацювання матеріалів з історії церковно-релігійних пам’яток. Автор стверджує, що праці Антонія Петрушевича з історії культових пам’яток мають вагому цінність, оскільки він переосмислено розкриває незнайомі сторінки долі церковних пам’яток. Дослідник був фактично одним з перших галичан, який детально ознайомився зі старожитностями Буковини й Молдавії, й залишив хоч почасти й суперечливий, але загалом цінний історичний матеріал. Cult leaflets of Galicia, Bukovina and Moldova in Antonii Petrushevych’s historical and regional studies. In the article it is described Antonii Petrushevych’s contribution to the study of cult leaflets of Galicia, Bukovina and Moldova. Working conditions of Galician historian during the collection of materials on the history of churches and monasteries are shown, researcher’s scientific achievements in the study of certain places of worship are revealed, attention is paid to the principles and approaches of source materials search on church and religious monuments history. The author argues that Antonii Petrushevych’s historical studies of cult and religious monuments are of great importance because through reinterpretation he described unfamiliar data of religious monuments fate. The researcher was actually one of the first Galicians, who studied antiquities of Bukovina and Moldova in details, and who left at least partly contradictory, but generally valuable historical material.
Description: У статті охарактеризовано внесок Антонія Петрушевича у вивчення культових пам’яток Галичини, Буковини і Молдавії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6476
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.