Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6480
Title: Участь «Покутської трійці» в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Other Titles: Participation of «Pokuttia trinity» in URP activity in Galicia in the late Nineteenth – early Twentieth centuries
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Яковлєв, Юрій Олегович
Keywords: «Покутська трійця», Василь Стефаник, Лесь Мартович, Марко Черемшина, Українська радикальна партія, Галичина.
«Pokuttia trinity», Vasyl` Stefanyk, Les` Martovych, Marko Cheremshyna, Ukrainian Radical Party, Galicia.
Issue Date: 2014
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Citation: Королько А., Яковлєв Ю. Участь «Покутської трійці» в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. Вип. 684–685. С. 36–52.
Series/Report no.: Вип. 684–685.;УДК 94(477.83/.86) : 821.161.2 "1880/1914"
Abstract: У статті досліджено внесок членів «Покутської трійці»: Василя Стефаника, Леся Мартовича і Марка Черемшини (псевдонім Івана Семанюка) в діяльність Української радикальної партії (далі – УРП) у Галичині. Проаналізовано особливості формування світогляду та становлення суспільно-політичних поглядів названих діячів. Показано роль «Покутської трійці» в процесі організаційного становлення радикальної партії впродовж досліджуваного періоду. Основну увагу звернуто на партійно-політичну та публіцистичну діяльність, взаємовідносини з іншими членами УРП. Розкрито співпрацю «Покутської трійці» з партійними органами, участь у передвиборчих кампаніях до Державної ради (австрійського парламенту) та Галицького крайового сейму, які відбувалися на теренах краю. Прослідковано ставлення членів «Покутської трійці» до внутріпартійного конфлікту наприкінці 1890-х рр. Розглянуто основні напрямки практичної діяльності «Покутської трійці» в УРП на початку ХХ ст. In the article the contribution of «Pokuttia trinity» members: V.Stefanyk, Les' Martovych and Marko Cheremshyna (penname Ivan Semaniuk ) to the activity of Ukrainian Radical Party (hereinafter – URP) in Galicia. The peculiarities of the formation of ideology social and political views of these figures are analyzed. The role of «Pokuttia trinity» in the process of Radical Party organizational formation during the studied period is shown. The main attention is paid to the party, political and journalistic activities, relationships with other members of URP. Cooperation of «Pokuttia trinity» with party bodies involved in the campaign to the State Council (Austrian Parliament) and Galician regional Diet, which took place within the region are observed. Treatment of «Pokuttia trinity» members to inner party conflict in the late 1890’s is investigated. The main areas of «Pokuttia trinity» practice in URP in the early twentieth century are observed.
Description: У статті досліджено внесок членів «Покутської трійці»: Василя Стефаника, Леся Мартовича і Марка Черемшини (псевдонім Івана Семанюка) в діяльність Української радикальної партії (далі – УРП) у Галичині.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6480
ISSN: 2221-173X
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.