Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6601
Title: Культурно-освітня діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду ЗУНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.)
Other Titles: Cultural and educational activities of ukrainian district school council of Pokuttia in the period of the West Ukrainian People’s Republic (November 1918 – May 1919)
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Keywords: Покуття, освіта, школа, Державний Секретаріат освіти і віросповідань, повітова шкільна рада, учительський з’їзд, українсько-єврейські відносини, українсько-польські відносини.
Pokuttia, education, school, State Secretariat of education and religion, district school council, teachers’ meeting, Ukrainian-Jewish relations, Ukrainian-Polish relations.
Issue Date: 2018
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Citation: Королько А. Культурно-освітня діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду ЗУНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2018. № 1 (47). С. 80–98.
Series/Report no.: № 1 (47).;УДК 94(477.83/.86) : 37.014 "1918/1919"
Abstract: У статті охарактеризовано культурно-освітню діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду Західно-Української Народної Республіки. Простежено формування осередків освітнього життя українців краю доби національно-визвольних змагань 1918–1919 рр.; розкрито особливості законодавчого забезпечення процесу формування народного шкільництва; висвітлено взаємини українців з іншими етнічними спільнотами в національно-культурній сфері. В результаті проведеної роботи автор прийшов до висновків, стверджуючи, що жителі Покуття активно включились у реформування культурно-освітньої сфери, дотримуючись норм офіційного законодавства ЗУНР; праця повітових шкільних рад краю була різноманітною – від організації проведення учительських з’їздів, конференцій, до скликання підготовчих курсів для учнів, регулювання навчального процесу шкіл краю; попри декларування органами влади ЗУНР (ЗО УНР) міжнаціонального миру, злагоди і партнерства, культурно-освітні процеси на Покутті проходили у формі українсько-польської конфронтації та намірів українсько-єврейського діалогу. Cultural and educational activities of Ukrainian district school council of Pokuttia in the period of the West Ukrainian People’s Republic is described in the article; the peculiarities of the legislative ensuring of the process of the national school development are studied; the relations of the Ukrainians with other ethnic communities in the national and cultural sphere are highlighted. In the research the author came to the conclusion confirming that residents of Pokuttia actively took part in the reformation of the national and cultural sphere following the norms of the official legislation of The West Ukrainian People’s Republic; the work of the district school councils was various – from the organization the teachers’ meetings, conferences to the convocations of preparatory courses for pupils, management of the teaching process in district schools; in spite of the declaring international peace, concord and partnership by the authority of The West Ukrainian People’s Republic there were cultural and educational processes in the form of the Ukrainian-Polish confrontation and intentions of the Ukrainian-Jewish dialogue in Pokuttia.
Description: У статті охарактеризовано культурно-освітню діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду Західно-Української Народної Республіки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6601
ISSN: 2221-173X
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.