Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/919
Title: Магнітні і діелектричні властивості Mg заміщених нанокристалічних Li феритів, отриманих методом золь-гель автоспалювання
Other Titles: Effect of pH of the Reaction Medium on the Structure and Properties of Spinel-Type Ferrite Nanopowder
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Кайкан, Лариса Степанівна
Кайкан, Юлія Степанівна
Семко, Тарас Олегович
Keywords: ферити-шпінелі
метод автоспалювання
мікроструктура
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Остафійчук Б. К. Магнітні і діелектричні властивості Mg заміщених нанокристалічних Li феритів, отриманих методом золь-гель автоспалювання / Б. К. Остафійчук, Д. С. Кайкан, Ю. С. Кайкан, Т. О. Семко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 1. - С. 102-110.
Abstract: Ультрадрібні частинки магній-заміщених літієвих феритів загальної формули Li0.5Fe2.5-xMgxO4(0.0<x<1.0) були синтезовані низькотемпературним гель-цитратним методом автоспалювання. Структурні характеристики зразків були отримані на основі рентгеноструктурного (XRD) і SEM (емісійна електронна спектроскопія) аналізів. XRD дослідження підтвердили формування однофазної шпінельної структури з розмірами кристалітів в околі 15 – 30 нм. M-H петля була записана за допомогою ферометра Ф-64 для всіх складів при кімнатній температурі і частоті 50 Гц та отримані параметри гістерезису. Петля гістерезису отриманих зразків показала чітке насичення при прикладеному полі ±60 Е і по своїй природі петля дуже симетрична. Діелектричні параметри, такі як діелектрична стала (), питомий опір ( і ) і провідність зразків () досліджувалися як функція частоти в діапазоні від 0,01 Гц до 100 кГц і в діапазоні температур 293 - 493 К з використанням імпедансного спектрометра. Діелектрична стала зразків виявила нормальну діелектричну залежність від частоти, що говорить про те, що дисперсія є наслідком поляризації границь зерен типу Максвелла-Вагнера і перескоку електрона між іонами Fe2+і Re3+.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/919
Appears in Collections:Т 18, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2259-6409-1-PB.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.